Token

Token w kontekście ChatGPT odnosi się do najmniejszej jednostki przetwarzanej przez model językowy. Tokenem może być pojedynczy znak, jak litera lub cyfra, lub też może to być fragment większego wyrazu, jak prefiks lub sufiks. Tokeny są wykorzystywane do reprezentowania i analizowania tekstu przez ChatGPT.

W przypadku modelu GPT-3.5, którego używam, tokeny mają ograniczoną długość. Ograniczenie to wynosi 2048 tokenów dla wejścia i 4096 tokenów dla wyjścia. Oznacza to, że zarówno prompt, jak i odpowiedź muszą być zawarte w tych limitach. Przekroczenie tych ograniczeń może prowadzić do niekompletnych lub obciętych odpowiedzi.

Ważne jest również, że nie wszystkie tokeny mają taką samą długość. Niektóre tokeny, takie jak pojedyncza litera, zajmują tylko jeden token, podczas gdy inne, jak dłuższe słowa czy wyrażenia, zajmują więcej niż jeden token. Oznacza to, że długość promptu i odpowiedzi może różnić się w zależności od liczby tokenów, a nie od liczby widocznych znaków.

Dostępne dane na temat tokenów w modelu GPT-3.5 są oparte na wiedzy zgromadzonej do momentu uaktualnienia wiedzy, które miało miejsce we wrześniu 2021 roku. Należy pamiętać, że modele i ograniczenia tokenów mogą ulegać zmianie wraz z kolejnymi wersjami i aktualizacjami.

W praktyce, z uwagi na limitacje tokenów, istnieje potrzeba dostosowania promptu i odpowiedzi do tych ograniczeń. Może to wymagać skracania treści, eliminowania zbędnych informacji lub zmniejszania liczby tokenów poprzez zmianę sposobu wyrażania się. Ważne jest, aby zachować zrozumiałość treści, jednocześnie dostosowując się do limitów modelu.

W przypadku wydłużonych lub bardziej specjalistycznych pytań, gdzie odpowiedź wymaga większej ilości informacji, może być konieczne podzielenie treści na części lub zadawanie dodatkowych konkretnych pytań w celu uzyskania pełniejszej odpowiedzi. W ten sposób można zoptymalizować korzystanie z limitowanych zasobów tokenów.

Należy pamiętać, że tokeny stanowią podstawową jednostkę przetwarzaną przez model, a ich dostępność i sposób ich wykorzystania mają wpływ na długość i kompletność odpowiedzi generowanych przez ChatGPT.